ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשג

ב"ה, ג' אלול, השי"ת

ישאו הרים שלום וברכה להרה"ג הוו"ח

אי"א יושב על

מדין, איש חי רב פעלים, מנהל עדתו

במישרים, מאיר

ומזהיר, עפיי' ואינבי' שפיר, בנש"ק וכו'

מוהר"ר מאיר

שליט"א אביחצירא, מדרבנא דק"ק מידלת,

יע"א

אחדשה"ט:

בנועם שמעתי מאת בא כוחנו הרה"ח והרה"ג איש רב פעלים בתורה ומצוה כרכא דכולא בי', עוסק בצרכי ציבור באמונה רבה אשר ידיו רב לו בחיזוק התורה והיהדות וכו' מוהר"ר בנימין שי' גארדצקי, על אדות כת"ר ופעולותיו בהפצת התורה וחיזוק היהדות בקהלתו קדישא וסביבותי' אשר מצודתו פרוסה שם. וכבקשת כת"ר אשר מסר לי הנ"ל הזכרתי את שמו הוא וב"ב שיחיו בטוב בהיותי על ציון צדיק נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ולכתיבה וחתימה טובה בכל המצטרך לכל אחד ואחת לפי עניניהם.

ובטח יברכם צדיק אשר כפי מאמר הזהר (ח"ג עא, ב) בתר דאתפטר אשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, והשי"ת ימלא ברכות צדיק על מילואן בגשמיות וברוחניות.

ידוע מה שכתוב באגרת הקדש לבעל התניא (סימן כ"ז) לנחם בכפליים לתושי' את ה"נדכאים הנאנחים והנאנקים" (ראה באור התורה להצמח צדק פ' שמות ע' סד בענין נאקה), אשר הצדיק "שבק חי... לכל חי היא נפש כל חי הקשורה בנפשו... בכל אחד ואחד כפי בחינת התקשרותו באמת ואהבתו אהבת אמת הטהורה".

וביאר בספר ענין ההשתטחות ד"אף אותם שלא ידעו ולא הכירו בו בעודו בחיים חיותו רק שלמדו בספרים הקדושים שהניח ברכה אחריו ונהנים מאור זיו תורתו ומתחזקים על ידי זה בעבודת הוי'... בודאי גם המה נקראו תלמידיו... כי המה מאמינים בהצדיק ההוא ומקבלים ממנו אור תורתו... הענפים נמשכים לשרשן".

ופירש כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ במכתב, אשר "גודל התשוקה להתקשרות יכול להשביע רק כאשר ילמוד מאמרי החסידות שאומר הרב וכותב, כי בראיית פנים לבד לא סגי".

ובמכתב שני יפרט "השואל במה היא ההתקשרות שלו אלי מאחר שאין אני מכירו פנים... ההתקשרות האמתית היא ע"י לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי אנ"ש ותלמידי התמימים יחיו בלימודם והתוועדותם, ומקיים בקשתי באמירת תהלים ובשמירת זמני הלימודים, הנה בזה היא ההתקשרות".

וכאשר נלמד תורתו ושיחותיו ונלך בדרך זו הישרה אשר הורנו, הנה "כמים הפנים וכו' ורוח אייתי רוח ואמשיך רוח ורוחו עומדת בקרבנו ממש... שגם בזה העולם המעשה היום לעשותם אשתכח יתיר". ומה עד כאן עומד ומשמש אף להלן עומד ומשמש.

גדולה ביותר ההתקשרות על ידי השתתפות בעבודתו הקדושה של נשיאנו אשר תקותי חזקה אשר כת"ר יתן לנו עזרתו בכל האפשרי, ובהתאם לאשר דיבר יחד עם בא-כחנו הרה"ג והרה"ח וכו' מוהר"ר בנימין שי' גארדצקי, ומיני' ומיננא יתרבא שמא קדישא עילאה אכי"ר.

בחבילה בפני עצמה נשלח לו ספר התניא ואחדים מהקונטרסים של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ומטובו לאשר הקבלה.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה ושלמא דמר ותורתו יסגי שיזכה לנהל עדתו על מי מנוחות במסילה העולה בית א-ל, מתוך מנוחה ובהרחבת הדעת, והמחכה לבשורות טובות ואין טוב אלא תורה ומצוה

מנחם שניאורסאהן

כפי אשר סיפר לי הרה"ג והרה"ח וכו' מוהר"ר בנימין שי' גארדצקי הנה נמצאים אצלו כמה ספרים בתורת האמת אשר נתחברו על ידי אביו ואביו זקנו של כת"ר ובודאי יש בהם ממאור תורתנו הקדושה אשר יקרה היא מפנינים גו', ומאד אתענין שיהיו בהספרי' שלנו ואם יתנם תשורה לאוסף הספרים שלנו הרי תודתי נתונה לו בזה מראש.

תשג

מהעתק המזכירות.

להרה"ג... אביחצירא: אגרת נוספת אליו - לקמן תשמו.

מוהר"ר.. גארדצקי: ראה לעיל אגרת תרס, ובהנסמן בהערות שם.

ידוע מה שכתוב: ראה גם לעיל אגרת תקסא.