ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשה

ב"ה, ד' אלול, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוהר"ר... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו שביום ב' ר"ח אלול ימלאו לבנו... שי' חמש שנים ומחנכים אותו להכניסו לחדר...

הנה כפי בקשתו אזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בשעת הכושר.

ואשלח פה ברכותי אשר יזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה, ועל פי מאמר המשנה בן חמש שנים למקרא ומבאר בלקו"ת (ביאור דולא תשבית) אשר פנימיות התורה בכלל מקרא (ועיין ג"כ בהל' ת"ת לאדמו"ר הזקן פ"ב סוף סימן א'), הנה יגדלוהו לתורה ולהמאור שבתורה היא פנימיות התורה, אשר זהו תורת חסידות חב"ד שהנחילונו נשיאי חב"ד ולנו בפרט - נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולכל ב"ב שיחיו

מנחם שניאורסאהן

תשה

מהעתק המזכירות.