ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשו

ב"ה, ד' אלול, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוהר"ר יצחק אהרן

שי'

שלום וברכה!

נתקבלה הפתקא שלו עם כ' מזוזות ט"ו לנפנה וחמש למל"ח ונמסרו למטרתם בת"ח. ומהתימה עליו שהסתפק במכתבו בשתי שורות מבלי להודיע מהנעשה בהפצת המעיינות חוצה וגם לא מפעולות המעיינות בפנים.

למותר להאריך בגודל מעלת ענין המעמד והחזקת מוסד אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ החשיבו למעלה מעלה עד שבעצמו התעסק בהמצאת האמצעים הדרושים לעבודת מוסד זה. כוונתי למרכז לעניני חנוך.

אבל ידוע דרישת תורת חסידות חב"ד, אשר המסירה ונתינה צריכה להיות בכל כוחות הנפש חב"ד חג"ת נהי"ם ומחדו"מ. ואף כפי שנתבאר בתניא צדקה נקראת בשם מצוה סתם, כי בזה נכלל כל חיות נפשו, ובאגרת הקדש סימן ט' אשר בעקבתא דמשיחא אין דרך לדבקה בו באמת ולהפכא חשוכא לנהורא כו' כי אם בבחינת עשי' ג"כ שהיא מעשה הצדקה,

אבל אחרי כל זה אין אדם יוצא ידי חובתו בזה בלבד, כמבואר בתניא גופא, בחלק ראשון, אשר כל כוחות הנפש ולבושי' צריכים להיות ממולאים בתורה ומצוות.

ובפרט בתלמידי התמימים אשר הם מזקני אנ"ש שהם צריכים לשמש דוגמא לאחרים, ובמילא צריכים להיות במידה האפשריית כרכא דכולא בי' אז אויב השכלה - איז דא השכלה, אויב עבודה - נא דיר עבודה, און אויב מעשים בפועל, האב איך מעשים בפועל.

קשה לי להאריך יותר מאי ידעי תכונת נפשו, והרי אין כוונתי אלא לעזור ולא צו פארטשעפן. אבל תקותי אשר גם שורות האלה יספיקו.

בטח אין נזקק להערה והארה אדות ענין ההתקשרות לנשיא הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר ההתקשרות הוא על ידי לימוד תורתו והליכה בדרכיו אשר הורה.

ובטח יש לו קביעת עתים ללימוד תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר במאמריו שיחותיו ומכתביו. ומה טוב אם הלימוד הוא בחבורה אשר איש את רעהו יחזק ויעורר.

ומובן אשר אין זה פוטר משאר השיעורים אשר כל אחד ואחד מחוייב בהם.

ובכללם שיעורים השוין לכל נפש בחק יומי והם: חומש עם פרש"י, תהלים כמו שנחלק לימי החודש, תניא כפי שנחלק לימי השנה על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולכל ב"ב יחיו, ושישתמש בחוש העסקנות אשר בו לפנות הדרך לרגלי מבשר, ע"י אור תורת החב"ד

מנחם שניאורסאהן

תשו

מהעתק המזכירות.

מוהר"ר יצחק אהרן: גולדין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב רצב. שכד. כ' מזוזות: שקלים.

לנפנה: למעמד.

מוסד... החשיבו: ראה לעיל אגרת תרכט, ובהנסמן בהערות שם.

בטח: גם לעיל אגרות תרכד. תרמט.