ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשז

ב"ה, ח' אלול, השי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"מ שי'

שלום וברכה!

זה זמן רב שלא שמעתי ממנו ובטח הכל שלום לכבודו ולכל בני ביתו שיחיו.

מוסגר פה מכתב שקבלתי זה עתה מידידנו הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצרכי ציבור באמונה ספרא רבא, הרב ר' שלמה יוסף שי' זעווין, אשר בטח שמע כבו' אדותיו שהי' אחד מראשי העסקנים הציבוריים ברוסיא ועתה הוא מראשי העסקנים בארצנו הקדושה ת"ו, עורך האנציקלופדיא התלמודית וכו'.

בודאי לכבו' לא נצרך התעוררות בנוגע להענין האמור במכתב המוסגר פה, ובלי ספק יעשה מה שביכלתו בענין זה.

תודתי אמורה לכבו' מראש אם יואיל להודיעני מאשר יעשה בזה, וכן בעד הטרחה להחזיר לי המכתב המוסגר פה אחרי שהשתמש בו.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה לכ' ולכל ב"ב שיחיו

מנחם שניאורסאהן

תשז

מהעתק המזכירות.

מוהר"מ: ביסטריצקי.

מכתב... זעווין: ראה לקמן אגרת תשכא.