ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשח

ב"ה, ח' אלול, השי"ת

הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום א' אלול המודיע אשר הנהלת הישיבה קבעה לו ללמוד הלכות מלאכת השחיטה ושואל אם להמשיך בזה,

לפי דעתי נכון הדבר וישתלם הן בשחיטת עופות הן בשחיטת גסות, ומובן [מ]עצמו בלימוד הלכות שחיטה, ויתן השי"ת שיצליח בלימודו.

בטח יש לו קביעת עתים בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר במאמריו שיחותיו ומכתביו. ומה טוב אם הלימוד הוא בחבורה אשר איש את רעהו יחזק ויעורר.

ומובן אשר אין זה פוטר משאר השיעורים אשר כל אחד ואחד מחוייב בהם.

ובכללם שיעורים השוים לכל נפש בחק יומי והם: חומש עם פרש"י, תהלים כמו שנחלק לימי החודש, תניא כפי שנחלק לימי השנה על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר כל אלו הם דרכים להתקשרות עם נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

תשח

מהעתק המזכירות.

שיעורים השוים לכל נפש: ראה לעיל אגרת תרמט, ובהנסמן בהערות שם.