ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשי

ב"ה, ח' אלול, ה'שי"ת

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א וכו' מהור"ד דוד

משה שי'

שלום וברכה!

שני מכתביו מא' פ' ראה ומב' דר"ח אלול עם המוסגר בהם נתקבלו, וחבל על אשר ממשיך כל כך בהכניסה למרכז הרבנים ובהכשר הענינים המביאים לזה. ועוה"פ הנני לעוררו להזדרזו בזה כפי האפשר, ובטח יודיע בשורה טובה מפרי השתדלותו בזה.

שמחתי לקרוא במכתבו שהוטב מצבו בביהכנ"ס ובודאי מנצל (ניצט אויס) ימי חודש אלול ובפרט חודש תשרי הבע"ל למטרת החזקת הרעיון שהוא הוא הרב בביהכנ"ס על ידי נאומים המתאימים וכו' וכו'...

ת"ח על טרחתו לשלוח לי מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שהיו אצל הוו"ח אי"א וכו' מו"ה משה הכהן שי' שייעוויץ ואחרי שיעשו העתקות כמובן שיחזירו לו האריגינאלים. ובטח אכתוב לו מכתב תודה מיוחד.

שמחתי להידיעה אשר מר שמואל שי' כץ כבר הי' בביהכנ"ס ות"ח על טרחתו להמציא לנו נדבתו להמל"ח ושולחים לו קבלה על כתבתו ומכתב אשר העתקתו מוסג"פ.

טוב עשה אשר קיבל הצעתו של... לסדר הקידושין אצל בנו ובאשר שישנם עוד איזה חדשים עד החתונה יחפש דרכים איך לדבר - או בעצמו או על ידי מכריו, על לב בנו ועל לב הכלה בענין טהרת המשפחה, אשר זה נוגע להם ולבריאות יוצאי חלציהם עד סוף כל הדורות, הן בגשמיות והן ברוחניות, ובטח יתחיל בנחת ודברי חכמים בנחת נשמעים.

המחכה לבשורות טובות ממנו וחותם בברכת כתיבה וחתימה טובה להצלחה בעבודתו בקדש בתור רב ומנהיג עדתו אשר מינהו לזה כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ושיהי' כלי ראוי לזה,

מנחם שניאורסאהן

תשי

מהעתק המזכירות.

מוהר"ר דוד משה: ליברמן.

בביהכנ"ס: שערי תפלה בני ראובן בשיקגו. ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"י אגרת ג'תז, ובהנסמן בהערות שם.