ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשיא

ב"ה, ט' אלול, השי"ת

הוו"ח אי"א וכו' מו"ה... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום כ' מנחם אב המודיע שהוסכם אצלו וזוג' תחי' להצטרף אל הקבוצה הנוסעים לארצנו הקדושה ת"ו, ומוסיף אשר אם תזדמן לו משרת מתמתיקה כמדומה לו שאין צריך לדחות, ומבקש ברכה על זה,

יהי רצון שיהי' כלי לברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ותהי' הנסיעה כשורה ויבואו למחוז חפצם צלחה, ומה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ.

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שאמר לאחד הנוסעים לארצה"ק, ת"ו, זאלסטו מאכן פון ארץ ישראל ארץ הקדושה. אין אתנו יודע בסוד הבירורים וידוע מרז"ל אין אדם יודע במה משתכר שהכוונה ג"כ לפרנסה רוחנית. אבל לכאורה פארן מאכן פון א"י ארץ קדושה עי"ז שיהי' מורה למתמתיקה דרך ארוכה היא ביותר, ומשיח צדקנו הנה זה עומד אחר כתלינו ומחכה לגמר הבירורים דעקבתא דמשיחא.

בברכת כתיבה וחתימה טובה, ובנסיעה למחוז חפץ הוי' כשורה, לו ולזוג' תחי',

מנחם שניאורסאהן

תשיא

מהעתק המזכירות.

פתגם: ראה גם לקמן אגרת תשלו.