ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשיג

ב"ה, ט' אלול, ה'שי"ת

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד מנ"א עם פ"נ המוסגר בו, הנה כפי בקשתו אקרא את הפ"נ על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

פליאה עליו שעד עתה לא ענה לי על מה ששאלתיו אם יש לו קביעת עתים בכלל ובתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בפרט. וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אז עס איז דא "צרות חסידים", היינו כשאירע להם איזה מאורע לא טוב ח"ו דערמאנען זיי זיך אופן רבי'ן און אויף חסידות און מען שרייבט א פדיון. וכאשר היתה הרווחה איש תחת גפנו ואיש תחת תאינתו כו'.

והוא אשר זכה בדרך למעלה מן הטבע לראות את פני הקודש הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, איני מבין למה צריך לעוררו ע"ד הנחיצות בלימוד תורתו, ואחרי שעוררו אותו עדיין מתישב הוא אם לקבל את ההצעה או שיש לו ענינים חשובים יותר מזה.

מובן הוא פשוט אשר אין כוונתי לעורר ענין שהוא היפך הרחמים ח"ו, אבל תמה אני בתמי' כפולה על אלו שיש להם ברירה אם להיות פוילישע חסידים או צרות חסידים און ווייבערשע חסידים או להיות חסידים על כל פנים מעין זה שתבעו מאתנו כלנו נשיאי תורת החב"ד וטעמו טעם מתיקת האור כי טוב, ואף על פי כן ווערט מען פריער בעלי בתים און דערנאך ווערט מען פארנומען און דערנאך זאגט מען אז א שורה חסידות איז אויך גענוג און פון עם דארף מען ניט מאנען מערער.

בטח יודיע בשורות טובות, וידוע מארז"ל בקדושין אשר טוב האמתי הוא כשהוא לא רק טוב לבריות אלא כשהוא ג"כ טוב למקום, אשר בכלל בריות הוא עצמו ג"כ בכלל, ואין טוב אלא תורה ומצות, כפי שנתבארו במאור שבתורה שזהו מחזיר למוטב מאיזה מעמד ומצב שהוא נמצא בו.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

מה שלום ב"ב שי'?

תשיג

מהעתק המזכירות.

צרות חסידים: אג"ק שלו ח"ח אגרת ב'תלו.