ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשטו

ב"ה, י"א אלול, השי"ת

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ו' ערש"ק פ' ראה, שמחתי לקרוא במכתבו מהקביעת עתים בתורה שיש אצלו הן בנגלה הן בדא"ח ובטח יהי' חזק בזה, כי זהו כלים רחבים להמשכת וקבלת השפעות כל טוב הן בגשמיות והן ברוחניות.

מזכיר הוא במכתבו אשר אחיו הצעיר נמצא עתה באה"ק ת"ו ומהנכון שיציע לו להתקשר שם עם אנ"ש שי' הנמצאים בירושלים ת"ו, ובדברים המתאימים לפי רוחו להסביר לו גודל הנחיצות בפרט בדורות אלו דעקבתא דמשיחא ללמוד תורת הדא"ח שהיא אילנא דחיי, וכהבטחת הזהר, בו יפקון ישראל מגלותא בחסד וברחמים. ובטח בהשתדלות הראוי' יצליח שיתחיל בזה אחיו שי'.

ת"ח על הבשורה אדות ש"ב... שי' שנתקשר בשעה טובה ומוצלחת בשידוך הגון.

ויהי רצון שתהי' החתונה בזמן הראוי ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה.

בעת הכושר אזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ כפי בקשתו לשידוך הגון ובטח ישמיע בשורות טובות בזה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

תשטו

מהעתק המזכירות.