ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשיז

ב"ה, י"א אלול, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהרי"ן שי'

מהר"פ שי'

ומהר"ן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מכ"ה מנ"א, בענין... ושואלים חוות דעתי,

הנה לפי דעתי, יתועדו כלם יחד באחד הימים בתוך שבוע זה או שבוע הבא, אחרי שילמדו מקודם - אם כל אחד בפני עצמו, או כלם ביחד - בתורת הדא"ח של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ואמירת הקאפיטל שלו, ואז יתיעצו יחד בעניני... שי', ובטח כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ יראה שיכוונו להחלטה הנכונה, וכידוע המעשה מאדמו"ר הצמח צדק עם ר' אהרן בעליניצער.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מ. שניאורסאהן

מכתבי זה נשלח עפ"י הכתובת שהיתה על המעטפה.

תשיז

מצילום האגרת.

לתוכנה ראה גם לעיל אגרת תקסה.

מהרי"ן: מה"ר ישראל נח בליניצקי.

מהר"פ: מה"ר פרץ מוצ'קין.

מהר"נ: מה"ר ניסן נמנוב.