ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשיח

ב"ה, י"א אלול, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

... ת"ח על שמודיע מקביעת עתים בלימוד תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שיש להרמי"ם והמשגיחים בתו"ת, ולפלא אשר אין להם קביעת עתים גם בשבת קדש, אשר מיני' מתברכין כולי יומי, הן ברוחניות והן בגשמיות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

תשיח

מהעתק המזכירות.

מו"ה יוסף: גולדברג, ראש ישיבת תו"ת בברינוא, צרפת.