ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשכא

ב"ה, י"ב אלול, ה'שי"ת

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהררש"י שי' זוין

שלום וברכה!

מכתבו מיום ה' ז"ך מנ"א עם הבקשה בענין הכנסת כלה קבלתי, ומיד באתי בדברים את הוו"ח אי"א וכו' מר מ. ביסטריצקי, ותשובתו היא כפי הנראה נפל טעות בענין זה, כי לא הי' לו שום משא ומתן עם הפולנים, אבל מכיון ששמע אדות הרבצ"ק וכמדומה לו גם ראהו פעם או פעמים בבלגי', התנדב ב' פעמים ח"י דולר, וההמחאה בידי.

ועתה, מאי ידעי פרטי המצב, לא גביתי ההמחאה עדין, ומטובו להודיעני אם רצונו שאשלח לו הכסף ואם כן, באיזה אופן, או אחזיר ההמחאה לנותנה.

ולחינם התנצל על הטריחו אותי בבקשה זו, ולהוי בטוח איינמאל פאר אלעמאל כי שמח אני בהזדמנות כמו זו לעשות טובה לכל מי שהוא, ובפרט כו' והשי"ת יזכני שאוכל לפעול בנקל בהמבוקש ממני.

מוסגר פה קונטרס ח"י אלול שזה עתה הו"ל בצירוף העתקה ממכתב לוי אליו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה, ובריאות נכונה לכת"ר ולזוגתו שי' בכלל זה כמובן

מנחם שניאורסאהן

תשכא

מהעתק המזכירות.

הרה"ג... זוין: אגרות נוספות אליו - לעיל תקד, ובהנסמן בהערות שם. באתי.. ביסטריצקי: לעיל אגרת תשז.