ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשכב

ב"ה,

משתתף הנני בזה עם עושי מצוה, הלוקחים חלק במגבית המיוחדה של "בית רבקה" לסילוק החובות, ותקותי, אשר כן יעשו אנ"ש שי' כאו"א, אשר מוסד שכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ יסדו יקר בעיניו, והוא יעורר רחמים, עליהם ועל ב"ב שי', שיתברכו בכל המצטרך להם בגו"ר.

מ. שניאורסאהן

י"ב אלול, ה'שי"ת

תשכב

מצילום כתי"ק.