ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשכג

ב"ה, י"ב אלול, ה'שי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוהר"ר סעדי' שי'

שד"ר

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' דר"ח אלול בצירוף רשימת המתנדבים א) על בנין האהל הק', ב) בעד מל"ח מחנה וקה"ת, ג) הוראת החובות,

ת"ח על טרחתו בכל זה, ומצוה גוררת מצוה שיוסיף אומץ בהשתדלותו בכל הנ"ל ויסביר לכל המתנדבים בזה ובכיוצא בזה שנתינה זו פירושה וענינה קבלה בכלים רחבים לברכות כל טוב בגשמיות וברוחניות, אשר השפיע, משפיע וישפיע עליהם נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, וכאשר סרו כל ההגבלות, הנה גם ההעלמות וההיסתרים ילכו הלוך וחסור, עד שיתגלה האור כי טוב בראי' מוחשית.

וראה בקונטרס המוסג"פ הוא קונטרס ח"י אלול הבע"ל בענין הראי' במוחש אז דאס פארנעמט אויך די גשמיות סיי פון רואה סיי פון נראה.

וידוע בדרושי דא"ח יביאו לבוש מלכות וביאוריהם מענין מהות ועצמות א"ס ב"ה וואס איז דא אין גשמיות.

בנוגע לעניני מארוקו, הנה בטח יתחיל בהגשת כל הניירות הדרושים להשגת רשיון הכניסה, ויהי רצון שיהי' הכל בהצלחה: השגת הניירות, הנסיעה עצמה והעיקר - העבודה שם על אתר, שיהי' בהתאם לרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, און משלים צו זיין די כוונה העליונה כל אחד ואחת מאתנו אין זיין ענין.

ת"ח על הודעתו מהקביעות עתים ללימוד בביהכנ"ס מספר כ"ה ומספר טו"ב רחוב ראזיע. כן על הלימודים בקיבוצי אנ"ש, ובודאי יש בכל מקום ומקום לפי ענינו גם קביעת עתים ללימוד תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולכל ב"ב שי' ולכל החבורה שתחי'

מנחם שניאורסאהן

תשכג

מהעתק המזכירות.

מוהר"ר סעדי': ליבעראוו. אגרות נוספות אליו - לעיל תרנט, ובהנסמן בהערות שם.

לעניני מארוקו: כההוראה לעיל שם.

בביהכ"נ.. ראזיע: שבפריז.