ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשכד

ב"ה, י"ב אלול, ה'שי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוה"ר... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום א' דר"ח אלול, הנה כבקשתו אזכירו ואת ב"ב שיחיו באהל ובהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, לכל אחד ואחת כפי המצטרך להם.

בנוגע לשאלתו בענין פרנסה, הנה בודאי צריך לעשות כלים טבעיים, וכמבואר בספר המצות להצ"צ (דף [קו, א]) ובקונטרס ומעין (מאמר [יז]), וכאשר עושים כלים בטבע הרי יתן השי"ת ברכתו להמצטרך לו ולב"ב שי'.

מה שכותב בנוגע למסחר אתרוגים, יהי רצון שאם יעשה זה יהי' בהצלחה, אבל אין זה אלא עסק ארעי, וצריך לחפש אחרי עסק פרנסה קבוע, ויגעת - ומצאת.

בטח יש לו קביעות עתים בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר זהו כלי להמשכת וקבלת ברכותיו בגשמיות וברוחניות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

תשכד

מהעתק המזכירות.