ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשכה

ב"ה, י"ב אלול, ה'שי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מיום ד' וה' אלול, שמודיע אשר קבעו זמן החתונה לח"י אלול הבע"ל,

יהי רצון שתהי' חתונתם בשעה טובה ומוצלחת ויעלה הזיווג ליפה, ויבנו בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שנתבארו בתורת החסידות, ובדור ישרים יבורך.

בברכת מזל טוב מזל טוב לו ולב"ג מרת פעסיא שתחי'.

ובברכת כתיבה וחתימה טובה

מ. שניאורסאהן

בשאלתו בענין הטבעת של קדושין, הנה מנהג בית הרב הוא בטבעת של זהב, וכן ראיתי נוהגים גם אנ"ש והחסידים.

ולהעיר ממש"כ בס' טעמי המנהגים מס' חופת חתנים שנותנים הטבעת על האצבע מפני שבמזמור י"ט: והוא כחתן גו' מזהב גו', תיבת מזהב מכוונת לאצבע, עיי"ש.

תשכה

מצילום האגרת.

מוה"ר שלמה: מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תקפז, ובהנסמן בהערות שם.

בטבעת של זהב: ראה ס' המנהגים-חב"ד ע' 76.