ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשכו

ב"ה, י"ב אלול, ה'שי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מהו"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו כי ניגש הוא להשתדל [בענ]ין התעודות הנדרשות להנסיעה למרוקו, הנה בטח יזדרז בזה, ויהי רצון שיהי' הכל בהצלחה ויהי' כלי ראוי' להמשכת וקבלת ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בנוגע מכתבים משם, הנה אחרי בירור המצב אצל הרה"ח והרה"ג וכו' וכו' מוהרב"ג שי' - אינו זקוק לזה, ואינו צריך אלא להורות שם איש בעיר אשר לשם נוסע, והשם והכתובת יקבל מהרה"ח והרה"ג וכו' הרב"ג שי' בימים אלה.

אכפיל ברכתי שתהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת, והוא וב"ג תחי' יהיו כלים רחבים להמשכת וקבלת ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מ. שניאורסאהן

תשכו

מצילום האגרת.

מהו"ר שלמה: מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תקפז, ובהנסמן בהערות שם.

התעודות.. למרוקו: כההוראה לעיל אגרת תרצה.

מוהרב"ג: מוה"ר בנימין גורודצקי.