ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשכח

ב"ה,

... פרשת יום חי אלול נתבארה בכ"1מ בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שזהו יום הולדת את הבעש"ט (שנת נחת-חתן), יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק' אחי' השילוני (בשנת תפ"ד), יום התגלות הבעש"ט (בשנת תצ"ד)8, יום הולדת את אדמו"ר הזקן (בשנת קה"ת), יום "התחלת העבודה פון דעם ניי אנקומענדיגען יאהר"3.

פרשת יום ג' דסליחות 4סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר יום זה "הוא יום המוגבל והמיועד להוד כ"ק אדמו"ר הזקן לדורותיו 5לאמר רק לפני בנו המיוחד הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי, וכשהי' הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צ"צ כבן עשר אמר גם לפניו, מאמר חסידות ביחידות ויצו עליו אשר איש לא ידע מזה. והוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צ"צ הי' אומר ביום ג' דסליחות מאמר של הוד כ"ק אדמו"ר הזקן לפני הוד כ"ק אאזמו"ר מוהר"ש, ויצו עליו אשר איש לא ידע מזה. והוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש הי' אומר דרוש ביום ג' דסליחות לפני הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק. וביום ג' דסליחות תרנ"ה הואיל הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק לאמר לפני דרוש 6זה ויצוני על הסוד עד הזמן שיצוה לגלות".

* * *

בנוגע לעבודת הימים מן ח"י אלול ואילך 7ביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, "אשר חודש אלול איז דער זמן הגילוים פון דעם אני לדודי ודודי לי. די הכנות צו די גילוים איז לפי מהות וענין הגילוי... תשובה ולב נשבר אין די י"ב ימים פון י"ח אלול ביז ר"ה.

לילה הראשון פון ר"ה איז דער גילוי עצמי פון אני לדודי מיט א מסירת נפש קבלת עול נאך דער הכנה. די י"ב ימים דארף זיין א חשבון הנפש אין די י"ב חדשי השנה יום לחודש, יום לחודש. חי אלול איז דער טאג פון דעם חשבון הנפש פון דעם פערגאנגענעם חדש תשרי. ערב ר"ה איז דער יום הקבוע אויף דעם חשבון הנפש פון חדש אלול, וואס עס איז די לעצטע הכשרה אויף דער עבודה פון ר"ה, מקבל זיין די כתיבה וחתימה טובה אויף לימוד התורה קיום המצות און עבודה שבלב מיט א שנה טובה ומתוקה בגשמיות".

* * *

שנים רבות הי' ענין חי אלול וענין ג' דסליחות בהעלם, ועכשיו ניתנה רשות לגלות, ופירסמם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בכל קצוי תבל. ואף דלכאורה וכי אכשור דרא, אלא שהיא הנותנת, מפני ההעלמות וההסתרים דעקבתא דמשיחא שגדלו ביותר "פותחים גם את האוצרות דהון יקר שהי' כמוס וחתום מעין כל רואה" עד עתה.

וביחוד עתה אחר ההסתלקות - הנה על כל אחד ואחת מאתנו כלנו להתחזק ולהתקשר באילנא דחיי ובנשיאנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ביתר שאת וביתר עז.

ובעזרת אוצרותיו ואוצרות אבותיו שפתח ומסר לנו - להסיר את ההעלמות וההסתרים, אשר זהו ג"כ הכנה והכשרה צו מקבל זיין די כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

ערב ש"ק י"ג אלול, ה'שי"ת

ברוקלין, נ. י.

תשכח

נדפסה בסה"מ תש"י ע' 270 ובלקו"ש חי"ד ע' 374.

6) דג' סליחות ה'תש"ה: שיר המעלות ממעמקים.

7) שיחת חי אלול ה'תש"ג ע' 42 ואילך - והועתק כאן בקיצור לשון קצת.

*) שיחת ח"י אלול תש"ה.