ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשכט

ב"ה, ערב שבת קדש י"ג אלול, ה'שי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסגר פה קונטרס ח"י אלול הבע"ל, ובטח יזכה בו גם את הרבים: להחיות את עצמו ואותם, וכפי שני הפתגמים על דבר יום ח"י אלול: א) בריינגען א לעבן אין אלול, ב) געבן א חיות אין דער עבודה פון אני לדודי ודודי לי.

כי זהו היום שבו נתלו המאורות: יום הולדת את הבעל שם טוב, יום הולדת את אדמו"ר הזקן.

אשר הם הכניסו חיות פנימי בהעבודה של אני לדודי ודודי לי, ומסרו נפשם על זה אשר הן בני תורה והן אנשים פשוטים תהי' להם המשכה לחיות פנימי ויוכלו לחיות בחיות פנימי.

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ביאר (הועתק באריכות בהקדמת הקונטרס), אשר מיום ח"י אלול מתחלת ההכנה מיוחדת לראש השנה, ומוסיף במק"א*, אשר אז מתחילים גם כן שלשה ירחי ההכנה להעבודה דראש השנה דחסידות ביום הקדוש די"ט כסלו,

אשר מייסדי' הם: הבעש"ט - מייסד תורת החסידות הכללית; אדמו"ר

הזקן - מייסד תורת חסידות חב"ד,

ונושאי' ובעלי' הם הנשיאים הממלאים מקומם, עד כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ועד בכלל.

וביום הבהיר הזה, הוא יום ח"י אלול, הרי כל אחד ואחת אשר הגיע אליהם דבר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ וביאורו בענינא דיומא דא, בטח יתחיל, בחיות פנימי, בעריכת חשבון הנפש, חשבון צדק אליבי' דנפשא, מכל אשר עבר עליו ועלי' בשנה העברה, בחרטה על העבר וקבלה על להבא, והכנה טובה לראש השנה הכללי ולראש השנה דחסידות,

אשר כל זה הוא, ע"פ דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הכשרה לקבל הכתיבה וחתימה טובה בגשמיות וברוחניות.

באיחול הצלחה בעבודתו לזכות את הרבים ובברכת כתיבה וחתימה טובה

מ. שניאורסאהן

* * *

ומה ששואל, אם להתפלל בהשכמה כשניעור כל הלילה, או לישון מעט מקודם כדי שיוכל להכון לקראת אלקיו - תלוי בזה עד כמה יכול להתחזק שלא תחטפנו שינה, הוראה לא שמעתי בזה, אבל, לפי דעתי, כיון שיש כוונה בתפלה שהעדרה פוסל התפלה, הרי בכלל, טוב לאחוז בדרך השני, ובפרט חסידים ואנ"ש ששמעו או למדו בענין התפלה.

* * *

נבהלתי לשמוע שיש סברא אצלו לבקר ללמוד באיזה קוליג' וכה"ג.

תקותי ובטחוני שיזניח סברא זו לגמרי, וירגיע רוחי בבשו"ט זו.

תשכט

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 353, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

האגרת נשלחה לכו"כ.

שני הפתגמים: ראה לקו"ד ח"ג ע' 946.

בהקדמת הקונטרס: לעיל אגרת שלפנ"ז.

ומה ששואל: קטע זה נדפס בלקו"ש חי"ד ע' 225.

נבהלתי: קטע זה נדפס בלקו"ש חי"ז ע' 485. ראה לקמן אגרת תשמב.