ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשל

ב"ה, י"ד אלול, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו'... שי'

שלום וברכה!

מכתביו עם הפ"נ המוסגרים בו בעתם קבלתי וקראתי הפ"נ בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שנכנסים שם לנתינת פדיונות וליחידות. כן אקראם בשעת הכשר על הציון. וצדיקא דאתפטר אשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי והוא יתן את ברכתו והשי"ת ימלאה על מילואה בגשמיות וברוחניות...

בנוגע למה שכותב ע"ד הילדים וילדות אחדים - בטח יודיע שמותיהם ושמות אמם - שמשתדל שימשיכו גם הלאה בלימודים בהישיבה, הנה עליו להסביר בניחותא ובנחת להורים אשר חינוך הכשר אין פירושו שהוא עושה את הילדים והילדות לרבנים ורבניות, אלא שבימינו עתה זהו הצלה ממש מטמיעה ח"ו בין הגויים. ומבלי הביט על מעמד ומצב ההורים כמו שהם, הנה ברור הדבר כי הן האם והן האב חפצים אז זייערע קינדער זאלן זיין אידן, ובכדי שיהי' הבטחון חזק אשר לאחר עשר-עשרים שנה יהיו הבנים והבנות שייכים ליהדות, צריך להעניק להם און גיסן אין זיי וואס עס לאזט זיך נאר פון אידישקייט, און בעטן דעם אויבערשטן, סיי די מוטער און סיי דער פאטער, אז ניט קוקנדיק אויף אלע נסיונות וואס קינדער האבן זאלן זיי זיין אידן, און אידן גוטע, סיי בין אדם למקום, סיי לאביו ולאמו וואס דאס איז זיכער נוגע עלטערן, סיי בין אדם לחברו.

בדבר מה שכותב שנתעורר אצלו מיחוש העור בידו השמאלית בצד החיצון של הכף, תקותי שלע"ע נתרפא כבר, ומה שהי' הנה בטח הי' לו איזה התרגשות... וכאשר יסיח דעתו משני אלה... הנה בודאי יעבור המיחוש כולו. בכל אופן כדאי הדבר, ובפרט עתה בחודש אלול, שיבדקו התפילין שלו ובפרט התפלין של יד, וגם שיעור הרצועות ובפרט רחבן.

בטח מסדר מזמן לזמן התועדות בינו ובין שאר העובדים אתו עמו בהישיבה, און א התועדות ווי דער רבי האט געוואלט און וויל איצטער, באהבת רעים, בחיזוק תורה ומצוות בכלל, ובאהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השם בפרט. ונא ונא להודיעני בשורות טובות בזה.

מוסג"פ הקונטרס לח"י אלול הבע"ל שזה עתה הו"ל ובטח יזכה בו את הרבים באופן היותר מתאים.

בפ"ש כל ב"ב שיחיו כל אחת ואחת בפרט, ובברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

תשל

מהעתק המזכירות.