ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשלא

ב"ה, ט"ז אלול, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"א שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ז' אלול:

א) מש"כ בענין צורת היו"ד הפוכה שכותבין בצדיק, ושואל בירור הלכתי בזה, הנה כבר דשו בה רבים ונקבצו הדיעות, במשנת אברהם סכ"ג ס"ק פו-פח, מאיר עיני סופרים ס"ז, מאסף לכל המחנות סל"ו יעו"ש.

ב) בנוגע לפועל, בתפילין תמה אני מי ישנו בדורנו יתום זה, אשר יעיז לחלוק למעשה על האריז"ל שפסק לכתוב בתפילין ביו"ד הפוכה. ואעידה לי עדים נאמנים שכן הוא דעת האריז"ל והם המשנת חסידים וס' תקון תפילין פ"א מ"י מצת שמורים וכו' ואחרון חביב אדמו"ר הזקן. והובאו דברי האריז"ל אלו להלכה בכמה פוסקים ובשו"ע אדה"ז סל"ו.

ג) בנוגע לפועל בס"ת, פסק הנ"ל בתפילין, מוכיח אשר ביו"ד הפוכה צורת אות צד"י לזה, וכיון שלא נזכר שינוי זה בש"ס, הרי ע"פ שו"ת נוב"י הידועה, פשיטא שכשר צד"י כזה בכ"מ וגם ס"ת בכלל.

ד) איך כותבים לכתחילה בס"ת, כבר העתיק במכתבו מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שמנהגנו לכתוב בס"ת ג"כ ביו"ד הפוכה. וראה במשנת אברהם שם שכן ראה בס"ת של גדולים ומומחים מכמה דורות ומס"ת מומחים שבדורותיו ורק חדשים מקרוב באו שמשנים כו' (והוא דלא כדעת שו"ת השיב משה חיו"ד סנ"א שלכתחילה יכתבו בס"ת ביו"ד ישרה).

ה) מה דעת הגר"א בזה, ומעתיק במכתבו מש"כ בס' תוספת מעשה רב שהגר"א פסל "הצדין כפופין עקומין מאחוריהם ואמר שטעות נפלה בכתאריז"ל".

והנה הס' הנ"ל אין אצלי. אבל איפא רמוזה בל' זה יו"ד הפוכה? אבל בספר כתוב לחיים להסופר ר' אברהם חיים ממינסק (ווילנא תרי"ח) כותב ששמע מהרב ר' אלעזר משה ממאנאסטירשיצינע בשם הגר"א דהגירסא בזח"א (ב, ב) היא לאסתחרא ולא לאחורי. ומסיים המחבר דאנו קי"ל כדעת הב"ש והב"י והגר"א ז"ל להלכה למעשה.

כמובן יסוד קלוש הוא ביותר לקבוע עפ"ז דעת הגר"א שהיא היפך כתהאריז"ל, ובפרט שגם התקון בזהר אינו עולה יפה כלל, כי ממשיך בזהר שם: ולא אתהדרו אנפין באנפין כו' זמין לנסרא לך ולמעבד לך אנפין באנפין עכ"ל. שמכל זה מוכח שמקודם הוא היפך דאנפין דהיינו אחור, ולא לאסתחרא.

ו) צורת הצד"י הוזכרה בדא"ח, כפי הרשום אצלי בלקו"ת ריש ביאור דהחלצו (ומובא גם שם לשון הזהר לאחורי) ובד"ה נטה את ידך תרס"ג.

ז) ת"ח על הערתו בענין ברכות שבת וכבר הודיעוני כמה מחסידי פוילין שבכ"מ בגאליציא וכו' קורין בשם זה.

ח) כן ת"ח על הערתו לסדר מקום במחנו וכיו"ב שכל הרוצה יוכל למצוא שם ספרי דא"ח ללמוד בהם עכ"פ על אתר ואם כולם על אתר היו בוחרים ברוב דיעות במקום מיוחד ויודיעוני מזה היינו שולחים לשם מכל הוצאותינו.

ט) מוסג"פ הקו' לח"י אלול שזה עתה הו"ל, עם מכתב לוי אליו.

יוד) כבקשתו אזכירו ואת ב"ב שי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לכוח"ט וכ"ט.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה

הרב מנחם שניאורסאהן

כמובן מצמצמים במכ' מריגא. ואין כאן ידיעות מדודו הרמ"א שי', כתובת ביהכנ"ס שלו שם היא: [...]

תשלא

מהעתק המזכירות.

מהור"א: פרידמן.