ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשלב

ב"ה, ט"ז אלול, ה'שי"ת

שלום וברכה!

שני מכתביו בלי הוראת הזמן על שניהם קבלתי במועדם, ומפני רוב הטרדות נתעכב המענה עד עתה.

הנה כפי שמתאר מצבו בענין היחס עם הזיווג שני שלו, ולאחר שמציע את כל טענותיו ואת כל מה שאירע בסכסוכי דברים שביניהם, לפי דעתי כל אלה הם ענינים שאין להם יסוד ואינם אלא סכסוכי דברים בעלמא.

ובטח בין הגורמים יש ג"כ זה שמתערבים אנשים אחרים וענינים של לשון הרע וכיוצא בזה. ובמילא לפי דעתי צריך הי' לבקש עצות איך לקרב את לבבם זה לזו וזו לזה, ואם באפשרי הוא מה טוב שיעתיקו דירתם שלא להיות ביחד עם אלו שיש לחשוב שהם הולכי רכיל ומדברים גוזמאות, ואז יש לקוות שמעט מעט יתקרבו זל"ז וימעטו הסכסוכים עד שיהי' שלום ושלוה ביניהם.

ומובן שבהתאם למאמר רז"ל שהאשה דמעתה מצוי' הנה דבריו יהיו בנחת ואז יהיו נשמעים יותר בקל, ומענה רך ישיב חימה, אפילו כשיש לחימה יסוד, ובפרט שבנידון דידי' אין לה יסוד אלא התרגשות כהוצאת דברים בעלמא.

אמרו רז"ל זיווג שני לפי מעשיו, ולבד פירוש הפשוט שבזה, הנה יש ללמוד מזה ג"כ אשר במעשיו תלוי היחס שביניהם הרבה יותר מבזיווג ראשון, כיון שבעיקרו זיווג נעשה לפי מעשיו...

מוסגר פה הקונטרס לח"י הבע"ל ויראה בסוף ד"ה לך אמר לבי, כמובא שם לשון הלקו"ת אשר בחודש אלול הנה נפגשים עם המלך בשדה, וידוע פירוש שדה שאינו מקום ישוב אדם, אשר בכל אדם יש בחי' עיר מושב שדה ומדבר, ובשדה רשאים ויכולים כל מי שירצה לצאת ולהקביל פני המלך, והמלך מקבל כלם בספ"י ומראה פנים שוחקות לכלם.

ובאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא, ובפרט באלול, ר"ת אני לדודי (זהו ההתחלה ובמילא) ודודי לי, כן צריך כל אחד ואחד מאתנו להיות בהנהגתו בסביבתו לכל הקרב קרב אליו, שאף אם נדמה לו, ואפילו אם יש יסוד לזה, שחברו הוא איש שדה, בכל זאת צריך לקבלו בספ"י ולהראות לו פנים שוחקות. וכמו שחודש אלול הוא זמן המסוגל להנהגה כזו בין הקב"ה וישראל הנה עלמא תתאה כגוונא דעלמא עילאה (זוהר ח"א לח, א) והוא ג"כ זמן המסוגל להנהגה כזו בעולם הזה התחתון בין אדם לחברו ובין איש לאשתו.

בטח יש לו קביעת עתים בלימוד תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שזהו כלי רחבה להמשכת וקבלת ברכותיו בגשמיות וברוחניות.

כבקשתו אזכירם, אותו ואת זוג' וב"ב יחיו, על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, וצדיקא דאתפטר דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי בטח יתן ברכתו לכל המצטרך להם, והשי"ת ימלא ברכותיו על מילואן.

אחתום בברכת כתיבה וחתימה טובה, ואחכה לבשורות טובות אשר שלום ושלוה בגבולו, שהשלום הוא כלי המחזיק ברכה בעולם,

מנחם שניאורסאהן

תשלב

מהעתק המזכירות.