ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשלו

ב"ה, י"ז אלול, השי"ת

אל כינוס חסידי חב"ד

ישיבת עולי רוסיא

שכונת הרכבת א6

לוד

שלום וברכה!

בטח קבלתם המברקה שנשלחה לכם תמול, וזה נוסחה:

"כינוס הארצי של חסידי חב"ד בארץ הקדושה בטח יחזק ויוסיף בהעבודה שבלב זו תפילה, לימוד התורה הניגלית ודא"ח, והדרכה בדרכי החסידות על פי תורת הבעש"ט ואדמו"ר הזקן, שביום הבהיר חי אלול ניתלו מאורות אלו, וכהוראות נשיאינו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. בטח ימלאו תפקידם בתור צבאות הוי' וכמבואר בהמשך מאמרים דהסתלקות אשר שום מניעות אין מעכבים אותם מחיזוק התורה והיהדות בכלל, החינוך הכשר בפרט חינוך הכשר של הילדים והילדות הנמצאים כבר והעולים כעת לארץ הקדושה ביחוד ואשר הצלה רוחנית זו היא חוב קדוש של כל איש ואשה. בודאי יתחזקו בקיום כל מוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ וחפץ הוי' בידם יצליח.

בברכה שיזכו לקיים דרישת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ מאכן פון ארץ ישראל ארץ הקדושה, הצלחה בעבודתם, וכתיבה וחתימה טובה בגשמיות וברוחניות לכל המשתתפים ובני ביתם כל אחד ואחת בפרט -

מנחם שניאורסאהן"

בברכת כתיבה וחתימה טובה

המזכירות

תשלו

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 518, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

כינוס הארצי: ראה ס' הצאצאים ע' 397 שבכנס זה הוכרזה הכתרת כ"ק אדמו"ר שליט"א כנשיא.

פון ארץ ישראל ארץ הקדושה: ראה גם לעיל אגרת תשיא.