ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשלח

ב"ה, י"ז אלול, ה'שי"ת

הרה"ח וו"ח אי"א וכו'... שי'

שלום וברכה!

מכתבו זה מכבר ועתה המכתב מב' אלול קבלתי. וכבקשתו אקרא הפ"נ שלו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ וצדיקא דאתפטר דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי בודאי יתן ברכתו והשי"ת ימלא ברכותיו בגשמיות וברוחניות.

בטח מתבקרת זוג' תחי' מזמן לזמן ע"י רופא מומחה, ואין להתפעל מה שעד עתה נמשך הדבר. ובפרט בשנת ההסתלקות, אשר מחד גיסא סרו כל ההגבלות כמבואר באגה"ק סי' כ"ז וביאורה, ומאידך גיסא גם ע"פ תורת הנגלה כל י"ב חודש ישנה שייכות מיוחדת לזה שנסתלק עם עלמא דין, צריך לעשות כלי בטבע, ואז יהיו השפעות בהמצטרך בגשמיות וברוחניות בהצלחה למעלה מדרך הטבע, ובלבד שיהי' צינור ההתקשרות בתוקף גדול - פתוח, אשר דרכי ההתקשרות כבר נתבארו בהקדמות לקונטרסים שהו"ל במשך חדשים האחרונים.

מוסג"פ קונטרס ח"י אלול עם מכתב המצורף אליו.

בטח למותר לעוררו לקביעת עתים ביחוד לתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ואמירת קאפיטל ע"א בתהלים ונתינה לצדקה באופן שלא יכבד עליו כי בזה נוגע לא הכמות אלא הענין, בלי נדר בכל יום, כמובן מלבד שבתות וימים טובים, להמוסדות שיסד כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר זהו ג' הקוים בתורה עבודה וגמ"ח.

תקותי חזקה שיוכל לבשרני בשורות טובות בין בנוגע לעצמו והן בנוגע לזוג' תחי' והן בנוגע לבנותיו ובניו שיחיו.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה, ומחכה לבשורות טובות

מנחם שניאורסאהן

תשלח

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 211, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

קאפיטל ע"א: ראה גם לעיל אגרת תרמד, ובהנסמן בהערות שם.