ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשלט

ב"ה, י"ז אלול, ה'שי"ת

הרה"ח וו"ח אי"א וכו' מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

מכתבי הקודמים והקונטרסים בטח נתקבלו בעתם.

יש אצלי עג"נ מהידיעה שקבלתי שידידינו הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' ר'... שי' נאסרו, ומאז אין לי כל ידיעה.

בטח משתדלים בזה כפי האפשריות, ומטובו להודיעני מהנעשה בזה ומהמצב עתה, ותקותי חזקה אשר בימי הרחמים האלה ועפ"י פסק הדין דמאן דאית לי' דינא וכו' זאל זיין אין חודש הרחמים, ישחררו את הנ"ל ולא יהי' מזה עג"נ.

אחכה לבשורות טובות ממנו בכלל, ובפרט בהנ"ל,

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה

מ. שניאורסאהן

כשישחררו את הנ"ל נא למסור להם ברכתי לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, און אז זיי זאלן דערמיט יוצא זיין על כל השנה כולה ולא ידעו מעג"נ, ח"ו.

ומסיימים בטוב הנראה והנגלה.

תשלט

מצילום האגרת.

מוהרנ"ן: מוה"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תמ, ובהנסמן בהערות שם.