ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשמ

ב"ה, י"ז אלול, השי"ת

האברך הנו"נ וו"ח אי"א וכו' מו"ה... שי'

שלום וברכה!

תקותי אשר בא שלום למחוז חפצו צלחה, ואומר לו בזה בואך לשלום.

אמתיות השלום הוא כאמור במס' סנהדרין ק' ע"ב אשר תורה היא עושה שלום בעולם, ומסביר בגמרא שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה.

והפירוש עפ"י תורת המוסר והחסידות הוא, אשר לכל אדם ואדם יש נפש אלקית ונפש הבהמית, יצר טוב ויצר רע, והם נמצאים במצב של מלחמה, מי מהם ינצח ויכבוש את העיר קטנה זה הגוף שיהי' נשמע לרצונו ויעשה כעצתו. והחילוק שביניהם הוא אשר יצר הטוב אי אפשר בשום אופן שיסכים לדעת יצר הרע, כיון שהוא הוא חלק אלוק' ממעל ממש. לא כן הוא ביצר הרע שגם הוא יודע את רבונו אלא שכוונת ביאתו היתה לנסות את האדם ולראות דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי ישמע. וכאשר רואה יצר הרע אשר אחרי כל ההסתות ופיתויים שלו לא שמעו לדבריו ועושים כדברי היצר טוב, אז גם הוא שמח על זה, כי לא לבד שלא הכשיל את האדם, אלא עוד זאת שהגדיל שכרו שעמד בנסיון ונשאר נאמן לקונו.

מובן על פי זה ששלום בפמליא של מטה, היינו בין היצר טוב ובין היצר הרע, בין רצונות הגוף ורצונות הנפש, אי אפשר אלא באופן אחד, היינו על ידי שינצח יצר הטוב את יצר הרע. ועל ידי זה נעשה ג"כ שלום בפמליא של מעלה, אשר גם שם יש סטרא דשמאלא, באשר כמרז"ל יצר הרע הוא השטן, וסטרא דימינא הוא מיכאל שר ישראל, ולמעלה ממנו השי"ת שאמר בני בכורי ישראל, בנים אתם להוי' אלקיכם, הנה עי"ז שרואים בבית דין של מעלה, ששם יש מיימינים ומשמאילים ודנים שם את האדם, כי ניצח היצר טוב את היצר הרע ונעשה זה כמה וכמה פעמים ככה עד שרבו זכיותיו על עוונותיו, הרי אז נעשה שלום בפמליא של מעלה ומידת הדין פוסקת מקיטרוגה ח"ו, וגם קטיגור נעשה סניגור, ופוסקים להאדם כל טוב גשמי ורוחני.

כבקשתו אזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, והשי"ת ינחנו בדרך הישר, אשר הוא בעצמו ילך בדרך התורה והמצוה ביראת שמים, וישפיע גם על סביבתו שבכל הסביבה יהי' אור תורה ונר מצוה, שאז יהי' אור במושבותם גם בגשמיות.

אקוה אשר מזמן לזמן ילמד בתורת החסידות, ואם יהי' לו איזה דבר הקשה, בטח יתדבר בזה עם אנ"ש אשר בסביבתו ובטחוני אשר ינעם לו מאור שבתורה זו תורת הנסתר ותתן לו חיות בדרכו בחיים.

הנני מאחל לו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, הצלחה בעבודה בקדש, ומחכה לבשורות טובות

מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ קונטרס ח"י אלול אשר זה עתה הו"ל.

תשמ

מהעתק המזכירות.