ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשמא

ב"ה, י"ז אלול, ה'שי"ת

הרה"ח וו"ח אי"א וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ג' שופטים, המודיעה מביאתו שלום לעיר קליוולאנד עם ב"ב שיחיו ומהתעסקותו שם ומהסדרים שם במשך ימים הראשונים,

שמחתי לשמוע אשר תו"מ ניגש מקרב זיין אידן צו אידישקייט בכלל און חסידות בפרט, ובטח יהי' זה כלי להמשכת וקבלת השפעות גשמיות ורוחניות בהמצטרך לו ולב"ב שיחיו.

מה שמודיע שקבלוהו לש"ץ לתפלות המוספים בימים הנוראים הבע"ל, יהי רצון שיצליח בתור שליח ציבור ויתקבלו תפלותיו שיכתבו ויחתמו קהל עדתו לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בטח ישתדל למצוא בית הכנסת מתאים לפניו בלי ענין של השגת גבול, וכמובן גייט עס ניט אין טעג, איר זאלט זיך ארומקוקן במתינות כדי שידע המצב בעיר על ברור ואז בטח ימצא את המתאים לפניו.

כמובן אין זה מונע מענין של פרנסה כיון שבבתי הכנסיות פה במדינה המנהיגים הרוחניים טרודים בימי השבת ויו"ט ופנויים לפי ערך בימות החול.

מוסג"פ הקונטרס לח"י אלול עם מכתב המצורף אליו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה, המחכה לבשו"ט מהפרט ומהכלל.

מנחם שניאורסאהן

בטח סידור עניניו עם הדזיונט.

תשמא

מהעתק המזכירות.