ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשדמ

ב"ה, י"ז אלול, ה'שי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוהרי"א שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' אלול המתאר בקצרה השתלשלות ימי חייו וסדר עבודתו עתה, הנה נהניתי לקרא במכתבו אשר במקומו החדש ממלא שליחות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, וכיון שניתנו לו כוחות המשלח הרי בטח יהי' בהצלחה.

וכמבואר בכמה מקומות בדא"ח אשר על ידי עשיית כלי בטבע נמשך בו הצלחה בדרך למעלה מן הטבע.

מה ששואל אם בהמשך הזמן ימצא מי שיוכל להחליף אותו אם יתן לו משרתו והוא יתעסק בקירוב נערים פשוטים להמשיכם לתורה ומצות, הנה כיון שלע"ע אין הדבר נוגע לפועל חבל על הטרדה בפתרון שאלה זו.

בנוגע לשאלתו בענין חינוך בתו אם תלך לסקול, מן הראוי להשתדל שיעשו כיתה מאיזה נערות ויקחו להם מורים כאלה שיפטרו את התלמידות מהליכה לסקול אחר. ואז בטח תהי' ההשגחה כדבעי בעניני תורה ויראת שמים...

כבקשתו אזכירו ואת ב"ב שיחיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בשעת הכושר.

מוסג"פ קונטרס ח"י אלול שזה עתה הו"ל, עם מכתב המצורף אליו.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולכל ב"ב שיחיו ולכל החבורה שתחי'

מנחם שניאורסאהן

תשדמ

מהעתק המזכירות.

מוהרי"א שי': פליסקין.

במקומו החדש: אוסטרליה.