ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשמו

ב"ה, י"ז אלול, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוהרח"מ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' אלול, ת"ח על הידיעות שכותב לי אודות אופן הקבורה ארעית ואח"כ בארץ הקדושה.

ומה ששואל שהוא ואחיו שיחיו חפצים כל אחד לירד לפני התיבה, ומזה נגרם שלפעמים יש במנינו של כל אחד ואחד מהם רק שבעה מתפללים, ושואל אם כדאי שאחד מהם יתפלל כש"ץ כדי שיהי' מנין שלם של עשרה מתפללים, הנה הוראה מפורטת לא שמעתי בזה, אבל לפי דעתי טוב שכל אחד ואחד מהם ירד לפני התיבה וברוב הפעמים הרי בודאי יהיו עשרה מתפללים בכל מנין, ואם לפעמים יוכרחו להסתפק בששה כו' יסמכו בזה על השו"ע שאומר שהם "כמו צבור גמור" (שו"ע אדה"ז סס"ט ס"ה) וואס ער האט ברייטע פלייצעס...

כפי בקשתו אזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אותו ואת ב"ב שיחיו.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה והסתדרות בקרוב ממש באופן המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות, ומחכה לבשורות טובות

מנחם שניאורסאהן

תשמו

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 228, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהרח"מ: מינקוביץ. אגרות נוספות אליו - לעיל עדרת, ובהנסמן בהערות שם.

הקבורה הארעית: כהבקשה דלעיל אגרת עדרת.