ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשמז

ב"ה, י"ז אלול, השי"ת

האברך וו"ח אי"א וכו' מו"ה... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק ז' אלול ושאלתו שעד עתה למד בהישיבה בת"א ושואל אשר כיון שבזמן האחרון מרגישים כאן חוסר אולי כדאי לשנות המקום.

הנה בכללות הדברים יציע הענין לפני המשפיע שלו הרה"ת וכו' וכו' ר' שלמה חיים שי' קסלמן, ויודיעני דעתו בזה.

ומה שכותב שמרגישים חוסר, אינו מבאר כוונתו בזה במה הוא החסרון. הלא נמצא אצלם קונטרסים דתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ושיחותיו ובהם נמצאו הוראות ועצות איך ניט צוצולאזן דעם קלוגינקען לבלבל מתורה ועבודה ביראת שמים,

אשר רגלים לדבר שהרגש החסרון הוא ג"כ מבלבולי היצר המתחפש בלבוש המתאים לפי רוחו של כל אחד ואחד שרוצה לפתותו.

בטח יש לו קביעת עתים ביחוד לתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ וכן אומר בכל יום קאפיטל ע"א מתהלים, ויהי רצון שיזכה להיות חסיד ירא שמים ולמדן ויתמלא על ידו רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר פרט מזה הוא "נרות להאיר" דהיינו שיאיר את הסביבה שלו באור תורה ביראת שמים. ויודיע בשורות טובות בזה.

הפ"נ המוסגר במכתבו אקראהו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ וצדיקא דאתפטר דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי יתן ברכתו והשי"ת ימלאה בגו"ר.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

תשמז

מהעתק המזכירות.

קפיטל ע"א: ראה לעיל אגרת תרמד, ובהנסמן בהערות שם.