ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשמח

ב"ה, י"ז אלול, השי"ת

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י מנ"א ששואל בענין ההעתקה ממחנו עתה, ולאן,

הנה לפי דעתי יתענין אם יש אפשריות בידו להשיג ניירות לאצה"ב, קנדה או אויסטראליא, ולפי ערך כמה זמן נצרך על זה, ואם אין אפשריות בידו, יודיעני.

... ומה שכתוב שלבנו... אין חשק כל כך בלימודו, יסביר לו באותיות המתאימות לפניו, אז איצטער איז גאר אנדערש, וצריך הוא לדעת אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הוא הוא הנשיא והראש של כל חסידיו ומקושריו, וכיון שהראש הרי, בפשיטות הגמורה, הוא בריא וחזק, הרי נמצאים בו כל הכוחות והחיות השייכים לכל אחד ואחת מהמקושרים שלו בשלמות ואין הדבר תלוי אלא בהם. ואם ח"ו אינם מתאימים לפי רצון הראש, הרי אין זה נוגע להמקושר בלבד.

וכאשר יתבונן בזה אפילו לשעה קלה, בטח יראה גודל האחריות המוטלת עליו, ובמידה המתאמת למצב בריאותו, ימסור ויתן את עצמו, זיך איבערגעבן גאר אינגאנצן, לרצונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ולמילוי דבריו והוראותיו הנמצאים בשיחותיו מכתביו הכלליים או הפרטיים, אשר בהם ימצא כל אחד ואחת מבני ישראל הוראות בדרכו בחיים. און מ'דארף ניט נתפעל ווערן, וואס האט א קליינער אינגל פאר א שייכות מיט אזא גרויסן רבי'ן, כמבואר הדבר בכמה מקומות [ב]דא"ח וגם במאמר ח"י אלול דשנה זו, פרק ז' ומוסג"פ הקונטרס.

בטח יש לו וגם לחתנו שי' קביעות עתים ביחוד לתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ואומרים ג"כ הקאפיטל ע"א דתהלים.

כבקשתו אזכירו הוא וכל ב"ב שיחיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לכתיבה וחתימה טובה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

מנחם שניאורסאהן

תשמח

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 245, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

קפיטל ע"א: ראה לעיל אגרת תרמד, ובהנסמן בהערות שם.