ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשנד

ב"ה, כ"ד אלול, השי"ת

הרה"ח וו"ח אי"א וכו' מוהרש"ד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב אלול, המודיע שנולדה לו בת למזל טוב, הנני בזה להביע ברכותי ברכת מזל טוב מזל טוב ויזכו לגדלה הוא וזוג' תחי' לתורה ולחופה ומעשים טובים.

הפ"נ שמסגיר במכתבו אקראם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בעת רצון.

לפלא שאינו מזכיר אם משתתף הנהו בחלוקת הש"ס, וכידוע שלכל הפחות צריך כל אחד ללמוד מסכת גמרא בשנה (ראה לקוט כ"ח בסופו).

בטח ימשיך ברשימת זכרונותיו אף שבמכתב זה לא נמצא.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולכל ב"ב שיחיו

מנחם שניאורסאהן

מוסגר פה קונטרס ר"ה הבע"ל ומכתבים כלליים, ומהראוי לפרסמם באופן היותר מתאים.

תשנד

מהעתק המזכירות.

מוהרש"ד: נאטיק.

לקוט כח: לקו"ד ח"ג תקז, ב.