ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשנו

ב"ה, כ"ד אלול, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' אלול,

מה שכותב הטעמים של... שי' למסור את בנם לחינוך לא לישיבתנו, אשר הטעם הראשון מפני שהוא חבר האגודה, והטעם השני בשביל התכלית,

הנה שני הטעמים אינם,

א) מה שהוא באגודה, הנה ידוע שכל אחד ואחד צריך להשתדל שיהי' משפיע על סביבתו ולא להיפך, וכיון שיש לו שייכות לחב"ד והי' ג"כ מקושר לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ונמצא הוא בסביבה של אגודה, הרי בטח זהו בהשגחה פרטית ער זאל מאכן פון די אגודה'ניקעס חב"דניקעס, און ניט ער זאל מאכן פון זיך און זיין בעל-הבית'טע און קינדער וואס זיינען חב"דניקעס - אגודה'ניקעס. ויש בכלל מאתים מנה, ולא להיפך. איני מאריך בכל זה כי פשוט הוא, והאריכות אך למותר.

ב) והטעם שאומרים שהוא משום תכלית, הנה כתבו רז"ל אין אדם יודע במה משתכר, והכוונה הן לשכר רוחני והן לשכר גשמי, ואם בגדולים כך, על אחת כמה וכמה בילדים שעדיין בתחילת החינוך שאי אפשר לדעת כלל וכלל במה ישתכר כשיגדל ויהי' לאיש.

מה שכותב בענין העזר להמל"ח מחנה וקה"ת, שכנראה ממכתבו הולך בכבדות, הנה מוסגר פה העתק ממה שכתבתי לאחד בזה, וד"ל.

מוסגר פה הקונטרס לר"ה הבע"ל עם מכתב המצורף אליו ומכתב כללי. גם מכתב לבני הישיבות. ולפי דעתי מהראוי ששני מכתבים אלו יפרסמו באופן המתאים בחוגים שונים.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולכל ב"ב שי' שיזכה למלאות רצון משלחו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר על מילואו מתוך הרחבה ובמנוחת נפש

מנחם שניאורסאהן

תשנו

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 418, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.