ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשנז

ב"ה, כ"ד אלול, השי"ת

הרה"ח וו"ח אי"א וכו' מו"ה חיים שאול שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו עם הפ"נ שקבלתי היום,

כבקשתו אקראם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, יתן ברכתו לכל אחד ואחת המוזכרים בהם לכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות, והשי"ת ימלא ברכותיו על מילואן.

ת"ח ת"ח על התשורה היקרה ששלח במכתבו, הוא עלה גוף כתב יד קדש כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. ומבואר בכמה מקומות בדא"ח שיש כוח האומן בכלי, ועפ"י זה מובן שכמו כן נמצא כח הכותב בכתבו. ובפרט שבעלה זה מדובר בנוגע לתורת החסידות, אשר רבי וחסידות הם בהתעצמות.

בודאי אך למותר הוא לעוררו על התחזקות בקביעת עתים, ביחוד, בלימוד תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ נוסף על שאר השעורים. ומה טוב אם יש לימוד כזה גם בחבורה, אשר איש את רעהו יחזק ויעורר.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה והצלחה בעבודתו בקדש להשפיע על

התלמידים תורה ומצות ביראת שמים, וענינא דיומא, בהתעוררות תשובה אמתית, וכאמור בדברי הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הנדפסים בקונטרס לראש השנה המוסג"פ מה שאמר בער"ה דשנת השי"ת, ויהי רצון שיוכל לבשר בשורות טובות בזה לעתים תכופות

מ. שניאורסאהן

מצורף ג"כ מכתב כללי ומכתב לבני הישיבות - לאו דוקא לישיבתנו, אלא לכל הישיבות. ובטח יפרסמם באופן המתאים.

תשנז

מצילום האגרת.

מו"ה חיים שאול: ברוק.