ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשנח

ב"ה, כ"ד אלול, השי"ת

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ בר אורין ובר אבהן, איש רב

פעלים ומרא דעובדין טבין, יושב על מדין ומנהל עדתו

על מיין נייחין, מר ניהו רבנא רפאל ברוך שי', מדברנא

דקהלתא קדישא דעיר מעקנאס, ומצודתו פרושה בכל

המדינה,

שלום וברכה מרובה:

מכתבו מט' לחדש הרחמים בעתו נתקבל ותודה ל[א]ל על שמודיע בשורה טובה שחזר לבריאותו. כן יתן ה' וכן יוסיף אשר יהי' בריא ושלם, וכמו שכתב הרמב"ם הל' דעות ריש פרק ד', אשר בריאות הגוף מדרכי השם הוא, וישב נכון על כסא רבנותו ויוכל לנהל עדתו על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, עד ביאת ינון, במהרה בימינו ממש.

תקותי להשם יתברך אשר יעלה בידינו, פירוש ביד כת"ר ובידינו אנו מכאן, לעסוק בהפצת התורה ביראת שמים במחנו הטהור, ועל יסוד מרז"ל הבא לטהר מסייעין לו, וכשמקדשין מעט מלמטה מקדשין הרבה מלמעלה. בטחוני שאור התורה והמאור שבתורה ילך הלוך ואור, עד שנזכה כולנו לקיום היעוד ולילה כיום יאיר.

מסגיר הנני פה הקונטרס המו"ל ליום ח"י אלול, ובודאי ימצא בו כת"ר חפץ.

ואסיים באיחולים וברכות כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכת"ר ולכל ב"ב שיחיו ותהי' השנה הבאה עלינו ועל כל ישראל שנת גאולה, גאולה האמתית ושלימה, על ידי משיח צדקנו, אשר הקדמה לזה הוא התעוררות תשובה וענין הצדקה, צדקה גשמית וצדקה רוחנית, וכמבואר במכתב לראש השנה הבע"ל אשר העתקתו מוסג"פ,

ולאלתר לתשובה לאלתר לגאולה ולאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום

מנחם שניאורסאהן

תשנח

מהעתק המזכירות.

הרה"ג... רפאל ברוך: טולידנו. אגרות נוספות אליו - לעיל תרמב, ובהנסמן בהערות שם.

ביד כת"ר ובידינו: ראה לעיל אגרת תקנט, ובהנסמן בהערות שם.