ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשס

ב"ה, כ"ה אלול, השי"ת

הרה"ג הוו"ח אי"א חו"ב סועו"ה סדרן

ופלפלן, בעל

מדות תרומיות, דורש טוב לעמו ודובר שלום

וכו'

מהורר"י שי' הלוי, רב ראשי

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ו[ע]ל כל ישראל לטובה, הנני בזה לאחל לכת"ר ולכל הנלוים אליו שנת חיים ושלום וברכה מרובה בגשמיות וברוחניות, שנה פורי' ומוצלחה בעבודתו לטובת הכלל והפרט, וחפץ הוי' בידו יצליח.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, ושנת גאולה ע"י משיח צדקנו בב"א

מ. שניאורסאהן

מוסג"פ הקונטרס לר"ה הבע"ל - מתורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ - שהו"ל זה עתה, ובודאי ימצא כת"ר חפץ בו.

הערה בקיצור מענין יום זה: בכ"ה אלול נבה"ע, ויהי ערב ויהי בקר יום אחד. שתי סברות בזמן: המשך אחד או מפסקי מהדדי. וי"ל שבזה מחולקים סוגיות הש"ס ורבא בנזיר (ז, א). אבל לכל הדעות לילה ויום - אחד הוא, ולא מפסקי. כי יום ולילה הוא מקרה נוסף על הזמן, ולא ממהותו. משא"כ יום אחד מחברו יש סברא דאיפסק, כי כל יומא ויומא עביד עבידתי' דוקא (זח"ג צד, ב). ולכן יש ז' ימים מחולקים זה מזה ורק ז', כי אח"כ חוזר חלילה: יום ראשון כו'.

ובעבודת האדם לקונו: לילה ויום - הנה סו"ס לא ידח ממנו נדח, וזדונות נעשו לו כזכיות, כי יעביר את רוח הטומאה. ולילה כיום יאיר. אבל יומי מיפסקי, כי גם לעת"ל כל צדיק נכוה מחופתו של חברו. ואכמ"ל.

תשס

מצילום האגרת.

נכתבה גם בז' תשרי תשי"א ונדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 544.

מהורר"י: הרצוג.