ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשסא

ב"ה, כ"ה אלול, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהוריש"ז שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' אלול:

כבקשתו אקרא רשימת התלמידים על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, הצלחה בלימודם בתורה ביראת שמים, וקיום המצות בקב"ע ובשמחה גם יחד.

טובה היא הבשורה - שנסדר ועד קבוע להחזקת הישיבה בשעפערטאן, וודאי יכירו חברי הועד בזכות הגדולה אשר ההשגחה העליונה זיכתה אותם להשתתף עם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בעבודתו הקדושה ויתמסרו לעבודתם הכי אחראית בכל נפש. נא לפרוש גיני בשלום כלם בכלל, והיו"ר... בפרט. וברכתי שיצליחו בעבודה הכללית והפרטית בגשמיות וברוחניות.

בפרטות אדות סדור הנהלת הישיבה והרמי"ם צריכים להתישב בקשישי אנ"ש שי' על אתר, ואבקש שכל אחד מאנ"ש מהראוים להיות ר"מ משפיע או מנהל יזהרו מאד מענוה שלא במקומה, וישתדלו בעזהשי"ת למלא את תפקידם.

ובודאי נכונה היא השקפת אנ"ש שי', אשר גם אם נחוץ לצרף לעבודה ר"מ למדן, באם רק ראוי הוא ג"כ מצד יר"ש ויחסו לחסידות לאצטלא זו, אבל בראש המוסד צריך בכל אופן להיות איש אשר יסודתו בהררי קדש של ליובאוויטש ושם קבל את רוב השפעתו וחנוכו.

ומה שחושש שאם יהי' עמלק"פ לא יוכל לחוות דעתו בהרחבה, ולא תתקבל כ"כ אצל עמא דבר, הנה כבר אמרתי כמה פעמים, אשר בענינים הנ"ל הנה כאו"א מאתנו הוא שלוחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, און מ'גייט אויף זיינע פלייצעס און אף זיינע ברייטקייט, וכאשר עמא דבר מרגיש את זה - בטלים כמה מניעות, לזות שפתים וכו'.

וכמבואר בענין הנסיונות (משא"כ בענין הבירורים). - מובן אשר ברייטקייט אין פירושה אראפרייסן בא יענעם די נאז, כ"א תוקף פנימי וההחלטה הגמורה, אשר סו"ס מוז זיך אויספירן און וועט זיך אויספירן דעם רבינ'ס, הוא משלחם, רצון, ואז הדברים שבנחת - נשמעים ופועלים.

והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו לכוון אל האמת במילוי תפקידו ושליחותו.

מוסג"פ הקונטרס לר"ה הבע"ל ומכ' לוי אלי'.

בברכת כוח"ט לו ולכב"ב שי' ולכל החבורה שתחי'

מ. שניאורסאהן

תשסא

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 470, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מהוריש"ז: סרברנסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל תרכג, ובהנסמן בהערות שם.

הישיבה בשעפערטאן: אוסטרליה. ראה לעיל שם.

מכתב לוי: דלעיל - תשנג.