ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשסב

ב"ה, כ"ה אלול, השי"ת

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ

באמונה

וכו' מהורש"י שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' אלול:

כבקשתו אקרא את הפ"נ המוסג"ב על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בעת רצון ויה"ר שיתמלאו כל בקשותיו בגו"ר.

בנוגע להצעת כת"ר לעורר את אנ"ש שי' הנמצאים כעת בפאריז שיזדרזו לעלות לאה"ק תובב"א.

- כפי שכתבו לכאן מצב הענין אצלם אין ברצונם הם מלבד יחידים לעלות לאה"ק מכמה טעמים אף שנודעו להם הפרטים שכותב כת"ר (גם בכלל איך אפשר ליתן הוראה כללית אחת, אם מצב הפרטים שונה זה מזה), וכפי שידוע לי גם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ וואס האט גאר ברייטע פלייצעס לא פתר את שאלת העתקת פליטי אנ"ש שי' לאיזה מקום שהוא כשאלת הכלל כלו, ובתור ציווי ופקודה, אלא הי' דן ומתחשב עם מצב ורצון ושאלת כל פרט ופרט ביחוד, ומובן ג"כ בפשיטות אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ השתדל מאד, אשר אלה מאנ"ש שי' הנמצאים באה"ק והעתידים בהסכמתו להתישב שם, יסתדרו בעזהשי"ת באופן הכי טוב ומתאים בגשמיות וברוחניות. ולכן מובטחני, אשר גם פעולתו זו תהי' בהצלחה והן בגשמיות והן ברוחניות.

מוסג"פ הקונטרס לר"ה הבע"ל עם העתקת מכתב לוי אליו.

וכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכת"ר ולכב"ב שי' ויה"ר שנזכה כאו"א מאתנו לבשר ולהתבשר אך טוב

מנחם שניאורסאהן

תשסב

מהעתק המזכירות.

מהורש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל תקד, ובהנסמן בהערות שם.

מכתב לוי: דלעיל - תשנג.