ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשסג

ב"ה, כ"ו אלול, השי"ת

האברך הוו"ח וכו' מו"ה... שי'

שלום וברכה!

במענה על כתבו

יהי רצון שיהי' כלי ראוי שיקויימו בו כל הברכות שבירך אותו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ על מילואן בגשמיות וברוחניות.

בטח ראה המועתק ב"היום יום" לי"א ניסן בענין הנהגה ביום הולדת, ובפרט ביום הולדת זה שמסיימת שנת הכ"ב.

ויעוין קדושין (למ"ד, אלף) דלחד מ"ד עד כ"ב עיי"ש.

בברכת כוח"ט ולהסתדרות בקרוב באופן המתאים לפניו בגו"ר

הרב מנחם שניאורסאהן

תשסג

מהעתק המזכירות.

לחד מ"ד: ראה לעיל אגרת תקצו, ובהנסמן בהערות שם.