ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשסד

[שלהי השי"ת]

אולי הכוונה שכן עושים בפועל, שמעשה דוקא רב, וע"פ מרז"ל (ב"ב קל, ב). ואפשר נשמט בהעתקת המכתב (אחר התיבות על ימין תחלה) התיבות ג"פ בסירוגין. ומנהג החסידים מוציא מהדעות שצ"ל לא בסירוגין (נקבצו דעות אלו בס' שערי תפלה לר"י רוקח ד"ד) או שצ"ל ד"פ (מנהג הגר"א והרה"צ ממונקאטש בעהמ"ס מנח"א וכו').

תשסד

נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' נג סי' נב, מכתי"ק שעל גליון שאלתו של הרא"ח נאה, בתאריך יו"ד תמוז תש"י, ששאל על האמור באגרת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע (אג"ק שלו ח"א אגרת ק), דז"ל שם: בדבר נטילה, כל הנטילות בימין תחילה, הן נטילת הכלי ביד ימין תחלה וכן השפיכה צ"ל על יד ימין תחילה... ובשביל שיקוימו שניהם (הקיחה והנטילה) בימין, נהגו כל החסידים ליקח הכלי בימין וליתנה ליד שמאל, ולשפוך על ימין תחלה. ובזה עוד כוונה כי כל השפעה בימין, ובפרט נט"י שהיא המשכת החכ' במדות, מים על הידים, ובחכ' אתברירו השער מזה לימין.

וע"ז כתב הרא"ח נאה: מש"כ נהגו כל החסידים ליקח הכלי בימין כו'. אני מעורר כי זה מפורש בשו"ע. והוא בב"י בשם הזהר. וצ"ע לשון נהגו.