ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשסה

[שלהי אלול השי"ת)

התמים הוו"ח אי"א וכו' מו"ה

שלום וברכה!

הפ"נ שלו נתקבל, ואקראהו בל"נ על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בטח יתן ברכתו והשי"ת ימלא ברכתו בגשמיות וברוחניות.

בברכות חוגמח"ט

מ. שניאורסאהן

בין כסא לעשור תשי"א

קראתי הפ"נ בער"ה על הציון, ואח"כ בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שלשם נכנסים לנתינת פדיונות וליחידות. והנותן כו' צריך להודיעו.

בטח ראה מכתבי הכללי, ובבקשה להוד[י]ע מה נעשה בזה במשך חדש הכללי הוא חדש תשרי. ות"ח מראש.

* * *

ומה שכותב "אנא חוסו עלינו און זייט כו'" - הרי לזה צ"ל היכולת, כחות העצמיים, כחות ההילויים, כחות הגלויים, ושלימות לבושי מחדו"מ וכו' וכו'.

* * *

בטח יודיע ממהלך השתדלות השגת כל התעודות והרשיונות.

תשסה

מצילום האגרת.

האגרת נשלחה לכו"כ.

ומה שכותב: קטע דלקמן אל ה"ר יצחק שי' גנזבורג.

חוסו עלינו: לקבל עליו הנשיאות. ראה לעיל אגרות תקעו. תרטו.

בטח יודיע: קטע דלקמן את ה"ר שלמה שי' מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תקפז, ובהנסמן בהערות שם.

התועדות: לנסוע למרוקו, כדלעיל אגרות תרצה. תשכו.