ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתר

ב"ה, יו"ד אייר, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה ממוצש"ק תזריע, בו שואלת אם תקבל הצעת "אגודת ישראל" לנסוע יחד עם מנהלת-מורה ג"כ מ"בית יעקב" למשך זמן החופש כשליחות מטעם "בנות אגו"י" לארצות מערב אירופא לשם ארגון סניפי "בית יעקב", "בתי'" ו"בנות אגו"י" כמו כן לאסוף כסף למטרה זו, ושואלת הסכמתי.

הנה אם המטרה היא לארגן סניפי "בית יעקב" וכו' דבר נכון הוא. אבל בנוגע אוסף כסף הנה אם אפשר צריכה להשתמט מזה.

ועל שאלתה אם מסכים אני לטיסה באוירון אם אין אפשרות להפליג באני', הנה בטח תהי' הטיסה בשעת כושר בהנוגע למזג האויר וגם באוירון גדול.

בנוגע לגוף הדבר תמיהני קצת על הענין בידעי המצב בארה"ק ת"ו שיש בה כמה וכמה ילדים וילדות הנצרכים בחינוך כשר בתורה ויראת שמים, אשר בודאי יקר כל כח חינוכי על אתר, ובפרט אשר המצב כזה שבכל עת ובכל שעה ובכל יום חוטפים ילדים וילדות ממקור מחצבתם, אשר אח"כ קשה להחזירם לחינוך הכשר. ובמילא, לכאורה, תחת לנסוע לחוץ לארץ על ספק (אם דרושה עבודה, ואם תמצא לומר יש עבודה מתאימה שם, שמא ישנם הכחות על אתר לטפל בה); בשעה אשר ילדים וילדות למאות ואלפים נמצאים על אתר בסכנת כליון רוחני ח"ו, הרי חוב גדול וקדוש לכל הנמצאים על אתר לעשות כל האפשר להם בהצלת נפשות, ולהשפיע על זולתם להשתתף בעבודה זו, אשר כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובפרט עשרות ומאות ואלפים.

אתענין לדעת אם חוג המורות והחברות אשר מתאספות לפרקים לדון בענינים המענינים אותן מעלות על הפרק גם דברי ימי החסידות וענינים מתאימים בתורת החסידות, וחלקה בזה בפרט.

בפ"ש לבבית להורי' שיחיו ובברכת כל טוב להם ולכל אשר להם.