ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'א

ב"ה, יו"ד אייר, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מי"ג ניסן, שנתקבל באיחור זמן קצת, ובה היא מודיעה אשר הציעו לה כמה ענינים בשידוכים ואינה יכולה להחליט בעצמה מחוסר שביעת רצון כדבעי, וכן בנוגע להצעה עתה שכבר עשו בזה ראשי פרקים.

הנה כשהייתי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתי' לברכה בהמצטרך לה, ובטח יעורר רחמים שתתברך בהסתדרות המתאימה בקרוב ממש.

בנוגע לספקותי', בטח תשים אל לבה בנין בית גשמי איך הוא, אשר אף שמייפים אותו גם בחיצוניותו, אבל העיקר הוא שיהי' בנוי על יסוד חזק ומחמרים חזקים שיתאים לצרכי האנשים שצריכים לדור בו, ולא למראה עיני העוברים ברחוב.

ועל אחת כמה וכמה שכן צריך להיות בבנין בית בישראל, שהעיקר הוא שיהי' בנוי על יסוד חזק הוא התורה ביראת שמים, אשר תורתנו נקראת תורת חיים, תורת חיים גם כפשוטו שהיא מורה דרך בחיים היום יומיים. וחוות דעת ה"עוברים ברחוב" על דבר ה"יופי" החיצוני, הנה אף שמטבע בני אדם שזה מודד את השמח בחלקו או ח"ו להיפך, אבל בכ"ז אין זה אלא טפל לגבי חלק העקרי הנ"ל.

בהיותה בת משפחת חסידים, אשר בטח נתחנכה ג"כ ברוח זה, בודאי אך למותר להאריך ולהטעים את הדברים האלה, אשר בטח ידועים הם לה מכבר. וההתבוננות בהם בודאי תבהיר גם לעצמה את עמדתה וחוות דעתה על הנכבדות המדובר עמה, והשי"ת ינחנה בדרך הישר לבנות בית בישראל על יסודי התורה והמצוה כפי שנתבארו והוארו בתורת החסידות.

אקוה שתבשרני בשורות טובות מהנעשה אתה.

בברכה.