ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'ג

ב"ה, ט"ז אייר, ה'תשי"א ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המודיע אשר אמו, הוא וזוג' שי' כבר קבלו את הוויזות לקנדה ומתכוננים בקרוב לנסוע;

יהי רצון שתהי' הנסיעה כשורה ויביאם למחוז חפצם ויסתדרו באופן המתאים לפניהם בגו"ר.

ובודאי קודם הנסיעה יסדר התועדות - א חסידישן פארבריינגען - שזה יפעול שלא לשכוח את פתגמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ריחוק המקום אינו צריך לפעול ח"ו ריחוק בין החסידים, וההתקשרות יכולה שתתקיים גם אח"כ ואדרבה עוד תתחזק ע"י התקשרות כולם יחד באילנא דחייא היא תורת החסידות וההנהגה בדרכי החסידות.

בברכה להסתדרות הנכונה.

א'ג

מוה"ר יהודה ליב: צייטלין.