ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'ה

ב"ה, ט"ז אייר, תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

נצטערתי לשמוע - במקרה - שאינו בטיב הבריאות ונמצא בבית החולים, ואקוה לשמוע בשו"ט מהטבת בריאותו.

ולפע"ד כיון שזכה להתחנך בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש ולהיות במחיצת האור של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע וכ"ק מו"ח אדמו"ר כמה וכמה שנים, הנה יקח על עצמו תיכף להטבת בריאותו ללמוד דא"ח ברבים, ביום הש"ק ולכה"פ עוד יום אחד בימות החול, ולא יתחשב כלל אם רב יהי' מספר השומעים או מעט, וגם לא יתחשב עם מדת הבנתם.

ובפרט שכפי שקבלנו מנשיאנו ורבותינו הק' הנה תורת החסידות הערן די נשמות פון די הערער, ועוד סגולה נפלאה שהיא - תורת החסידות - מזככת את האויר, וכאשר האויר נזדכך במקום אחד אפילו מצומצם, הרי בד"מ פועל על האויר של כל העולם כולו, וע"י תוספת חיזוק ההתקשרות באילנא דחייא הרי בטח יהי' זה הצנור לתוספת חיות והטבת בריאות כת"ר גם כפשוטו בגשמיות.

בברכת רפואה קרובה המחכה לבשו"ט.

בפ"ע נשלחו החוברת לל"ג בעומר שי"ל זה עתה ומכתב הכללי השייך אלי'.