ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'ו

ב"ה, ט"ז אייר, תשי"א ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מרדכי הכהן שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו ליום ההולדת, וכל המברך יתברך בברכתו של הקב"ה שהיא בתוספת מרובה על העיקר לחיים שלמים ונעימים מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

הרבה מדובר בתורת החסידות בדבר מעלת בעלי עסקים, ובשני פרטים:

הא' - העוסק במשא ומתן באמונה ופעולות גדולות בשדה הצדקה.

הב' - מהקביעות עתים לתורה, למרות טרדת העסק והמסחר, אשר אף שמשך זמן לימודו הוא פחות מלימוד יושבי אהל, אבל בהיות שזה בא ע"י דעם אפרייסן זיך פון דעם עסק, הרי זה יקר במאד.

בטח גם לכבודו יש קביעות עתים ללימוד, לא רק בתורת הנגלה כ"א גם בתורת החסידות, ויהי רצון שזה יהי' הצנור להשפיע לו הצלחה בעסקיו וטוב גשמי ורוחני.

מוסג"פ החוברת לל"ג בעומר שי"ל זה עתה.

בברכה לו ולכב"ב שי'.