ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'י

ב"ה, ט"ז אייר, תשי"א ברוקלין

להתלמיד מו"ה שמואל מנחם מענדיל שי'

שלום וברכה!

...ומה ששואל בענין לימוד החומש עם פרש"י, הנה בכלל נוהגים שלומדים השיעור חומש במשך היום, ואם לא הספיקו במשך היום משלימים בלילה שלאחריו...

לא שמעתי שידייקו בהסדר דחומש תהלים תניא.

בברכה להס' הנכונה בגו"ר.

א'י

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 438. יגדיל תורה נ. י. חוב' ב ע' יא והושלמה ע"פ העתק המזכירות. מו"ה שמואל מנחם מענדיל שי': ליברוב. 1) ברכות כב, א. 2) לקוטי הש"ס להאריז"ל למועד קטן. בדפוסים שראיתי (קארעץ תקמ"ה, ליוורנו שנת המשר"ה. קראקא שנת קבו"ץ גליו"ת. והועתק בחסרון זה גם בס' אור עינים להרה"צ וכו' וכו' מהורא"צ סאפרין מקאמארנא, אור שני מע' אימה. - וצ"ע שלא הרגיש בהשמטה זו.) חסר התחלת הפי' של זיע - אבל נראה לי ברור, שאין זה אלא השמטת הדפוס דמוכח. והלשון ערך הי' צ"ל: שבשם. זיע באבירים החיצונים בסוד ה' שבשם, מלבוש כו' - ונשמטו בדפוס התיבות שבין תיבת "שבשם" הראשונה והשני', והסיום שם: מלבוש החיצון מכל לבושי המלך - שייך הוא לפי' זיע. - וראה ג"כ עירובין נד, רע"א. תניא רפל"ז. 3) בפדר"א פמ"א: המתים שבשאול חיו וכל העתידים להבראות עד סוף כל הדורות שם עמדו עמהם בהר סיני. ועייג"כ זח"א צא, א. 4) תורה אור פ' ויצא ביאור לד"ה ושבתי בשלום, ובתו"ח שם. ועייג"כ דרך חיים ד"ה דומה דודי פ"ו. בונה ירושלים סי' קו.