ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'יב

ב"ה, כ"ב אייר, תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

קבלתי הפ"נ שלו שמבקש ברכה לרפואה למחלת עיניו ועבור זוג'.. תחי'.

לכשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכיר את שניהם לרפואה ואקווה שיוכלו לבשר לי בשורות טובות בזה.

כל יהודי צריך לעשות כלים לקבל ברכות הקב"ה, ובכן באם לא עשה זאת עד עתה, הנה יתחיל מעתה לאמר תהלים בכל יום שיעור תהלים כפי שנחלק לימי החדש באופן שיגמור התהלים כולו במשך החדש, וגם ללמוד בכל יום פרשה חומש ובמשך השבוע לגמור הסדרה, וגם ליטול חלק בשיעורים ברבים בבית הכנסת, באלו השיעורים אשר יש לו המשכה אליהם, וזוגתו תחי' תתן לצדקה לקופת רבי מאיר בעל הנס - רמבעה"ן - קודם הדלקת נרות בכל ערב ש"ק וערב יום טוב.

אקוה לשמוע בשורות טובות מהם, ומצו"פ השיחה לל"ג בעומר שנדפסה לא כבר, וילמדה ויתעמק בה.

בברכת רפואה קרובה.