ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'יג

ב"ה, כ"ב אייר, ה'תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

...שואל במכתבו הנ"ל, אשר הגיש ניירות להעתיק למדינת קנדה, ושואל חוו"ד בזה.

הנה בכלל כפי הידיעות בענין ההסתדרות בקנדה בפרנסה גשמית, אינה בנקל כ"כ, וזה מכבר שכתבתי לאיזה מאנ"ש מצרפת אשר מהנכון הי' במאד שישתדלו להעתיק ולהסתדר במאראקא (כמובן באחת משני הערים ששם נמצאים מוסדותינו, היינו מעק[נ] אס או קאסאבלאנקא) באוסטרליא או בדרום אמעריקא, אשר כפי הידיעות המתקבלות ובאות משם, אפשר להסתדר שם בפרנסה גשמית, ונמצא שם ג"כ כר נרחב לפרנסה רוחנית, וכבר באה העת אשר - כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר - אנ"ש שי' האבן זיך געדארפט אריינטראכטן אין דעם ענין פון הפצת המעיינות חוצה ולידע אז דאס מיינט מען טאקע אונז, הגם יעדערער בא זיך נופלת לו השאלה, מה אני ומי אני, הנה האמת הוא אז דאס איז ניט אונזער זאך צו טראכטן אזוי, ווארום וויבאלד אז מען האט אונז אריינגעשטעלט אין דעם דור, ווס עס איז הנה זה עומד אחר כתלינו ומחכה לסיום ענין כד מטי רגלין ברגלין, ולהביא מעיינות דא"ח אפילו בחוצה זה, שעד עתה לא הי' שם, הנה בכח עצמות ומהות א"ס ב"ה שמסר לנו את דברו ע"י עבדיו הקדושים כ"ק רבוה"ק, הנה בכל זה נלך בהשליחות ונצליח.

כמובן, אין כהנ"ל סתירה להשתדלות להשגת ניירות לקאנאדא או למק"א.

בפ"ש כל החבורה וברכת הסתדרות הטובה בקרוב.