ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'יד

ב"ה, כ"ב אייר, תשי"א ברוקלין

הרה"ג הנודע לשם תהלה, משכיל על דבר

טוב, בעל מדות תרומיות, עוסק בצ"צ

באמונה אי"א כו' וכו' מוה"ר אברהם יצחק

שי'

שלום וברכה!

רבות שמעתי אודותו מהרה"ח הנו"נ אי"א עוסק בצ"צ כו' וכו' מוה"ר משה ליב שי' ראדשטיין, ע"ד פעולותיו בהחזקת היהדות בעירו בכלל, וביותר מהשתתפותו בעניני כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ומוסדותיו הק' בפרט, ונהניתי לשמוע אשר גם מכאן ולהבא ישתדל בזה, למרות האבדה הגדולה שאבד עם ישראל - הוא קברניטו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויותר נכון, לא למרות האבדה, אלא אדרבה, שאחר האבדה הגדולה, הנה גדלה כמה פעמים האחריות המוטלת על כל אחד ואחד מאתנו, להחזיק מעמד ביתר שאת נגד כל ההעלמות וההסתרים, ובפרט העלם והסתר זה, אשר קשה סלוקן של צדיקים יותר מחורבן ביהמ"ק אשר זה מחייב ומזכה את כאו"א כמכירים בצרכי עם ישראל, ובפרט בימי החשך כפול ומכופל אשר שמים אור לחשך וחשך לאור, לעמוד חזקה על משמרתו, וכל אחד שיש לו השפעה על סביבה מסויימה ובפרט רב ומנהיג קהלה, עליו להשתדל ביותר בחיזוק היהדות ובהפצת התורה

וכבר הובטחנו, שכל המוסיף מוסיפים לו, אשר אחד הפירושים בזה הוא, שכל המוסיף כח בעבודתו בתורה ומצות, מוסיפים לו כח ויכולת לילך בזה מחיל אל חיל, ובפרט ראשיכם לשבטיכם - רבני הקהלות, שזכות הרבים תלוי בהם לנחותם בדרך העולה בית א-ל.

יתן השי"ת ויאריך ימים על משמרתו משמרת הקדש במנוחה ובהרחבה, וינהג את עדתו בשלום, ואין שלום אלא תורה, כמרז"ל (סנהדרין צט, ב) כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, ורבים ישיב מעון לקרב את לבם לאבינו שבשמים.

מוסג"פ החוברת לל"ג בעומר שי"ל לא כבר, עם העתק מכתב הכללי השייך אלי', אשר תקותי שיענין את כת"ר שי'.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש וכל טוב בעניניו הפרטיים.

א'יד

מוה"ר אברהם יצחק: פרלשטיין, שיקגו.